با استفاده از اطلاعات موجود در این مقاله به سادگی میتوانید از مبتدی و لبتدای راه شروع کرده و وب سایت خود را اصولی به دست خودتان راه اندازی کنید .